ICAEN: Programa d’ajuts a la rehabilitació energètica d’edificis (PREE)

L’ICAEN ja ha publicat el Programa d’ajuts a la rehabilitació energètica d’edificis, el qual presenta un pressupost de 43,8 M€.  S’inclou entre altres actuacions, la instal·lació de calderes de biomassa en l’àmbit residencial i d’altres usos ( sanitaris, culturals, etc), sempre que es compleixin els criteris d’estalvi del 10% d’energia final i de reducció d’emissions, i siguin actuacions superiors a 10.000 €. 

Termini obert fins  31 de juliol de 2021 o exhauriment de fons. 

Si estàs interessat en poder gaudir d’aquest ajut no dubtis en contactar-nos.

NATEFI amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible

Com diu la nostra VISIÓ, a NATEFI treballem des del 2013 per a contribuir en el creixement sostenible del nostre País.
El setembre del 2015 va ser aprovada per l’Assemblea General de Nacions Unides l’agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, amb l’objectiu, entre d’altres, de posar fre al canvi climàtic.
ODS03 - Salut i Benestar3.9 Per a 2030, reduir substancialment el nombre de morts i malalties causats per productes químics perillosos i la pol·lució de l’aire, l’aigua i el sòl.
Gràcies a les baixes emissions de les nostres calderes aconseguides pel control continu de la combustió per la sonda lambda i el filtre electrostàtic de partícules sòlides en les calderes de més de 70kW.

ODS07 - Energia neta i assequible7.1 Per a 2030, garantir l’accés universal a serveis d’energia assequibles, confiables i moderns.
7.2 Per a 2030, augmentar substancialment el percentatge d’energia renovable en el conjunt de fonts d’energia.
7.3 Per a 2030, duplicar la taxa mundial de millora de l’eficiència energètica.
Gràcies a la implantació de les nostres bombes de calor per aerotèrmia, panells solars tèrmics i calderes de biomassa en les llars, empreses i administracions.

ODS09 - Indústria, Innovació i Infrastructures9.2 Promoure una industrialització inclusiva i sostenible i, a tot tardar el 2030, augmentar de manera significativa la contribució de la indústria a l’ocupació i al producte interior brut, d’acord amb les circumstàncies nacionals, i duplicar aquesta contribució als països menys avançats.
9.4 Per a 2030, modernitzar les infraestructures i reconvertir les indústries perquè siguin sostenibles, usant els recursos amb més eficàcia i promovent l’adopció de tecnologies i processos industrials nets i racionals ambiental­ment, i aconseguint que tots els països adoptin mesures d’acord amb les capacitats respectives.
Gràcies a la implantació en les empreses dels nostres sistemes, com per exemple les calderes de biomassa que consumeixen com a combustible un producte local que ajuda a desenvolupar l’economia km0.

ODS11 - Ciutats i comunitats sostenibles11.6 Per a 2030, reduir l’impacte ambiental negatiu per capita de les ciutats, amb especial atenció a la qualitat de l’aire, així com a la gestió dels residus municipals i d’altre tipus.
11.a Donar suport als vincles econòmics, socials i ambientals positius entre les zones urbanes, periurbanes i rurals enfortint la planificació del desenvolupament nacional i regional.
Gràcies a la implantació dels nostres sistemes que redueixen les emissions en zones urbanes, millorant d’aquesta manera la qualitat de l’aire; i promovent l’ús de la biomassa, el que provoca una millor gestió de les masses forestals, evitant d’aquesta forma el risc d’incendi.

ODS12 - Consum i Producció Responsables12.2 Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals.
12.4 Per a 2020, aconseguir la gestió ecològicament racional dels productes químics i de tots els residus al llarg del seu cicle de vida, de conformitat amb els marcs internacionals convinguts, i reduir-ne de manera significativa l’alliberament a l’atmosfera, a l’aigua i al sòl a fi de minimitzar-ne els efectes adversos sobre la salut humana i el medi ambient.
12.5 Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.22
12.7 Promoure pràctiques de contractació pública que siguin sostenibles, de conformitat amb les polítiques i prioritats nacionals.
Gràcies a l’alta eficiència dels nostres sistemes que optimitzen la generació d’energia consumint el mínim possible de combustibles i generant el mínim possible de residus. Especialment aquells que s’emeten a l’atmosfera a través dels gasos de combustió.

ODS13 - Acció Climàtica13.1 Enfortir la resiliència i la capacitat d’adaptació als riscos relacionats amb el clima i els desastres naturals a tots els països.
Gràcies al consum de biomassa i la conseqüent millora de la gestió de la massa forestal per a poder produir-la. Minimitzant d’aquesta manera el risc d’incendi.ODS15 - Vida Terrestre15.2 Per a 2020, promoure la gestió sostenible de tots els tipus de boscos, posar fi a la desforestació, recuperar els boscos degradats i incrementar substancialment la repoblació forestal i la reforestació a escala mundial.
Com en el punt anterior, gràcies al consum de biomassa i la conseqüent millora de la gestió de la massa forestal per a poder produir-la. Minimitzant d’aquesta manera el risc d’incendi.

Si tu i/o la teva empresa també estàs compromès amb aquests objectius i hi vols contribuir de manera activa, estarem encantats de trobar-nos i explorar de quina manera et podem ajudar.