NATEFI amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible

Com diu la nostra VISIÓ, a NATEFI treballem des del 2013 per a contribuir en el creixement sostenible del nostre País.
El setembre del 2015 va ser aprovada per l’Assemblea General de Nacions Unides l’agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, amb l’objectiu, entre d’altres, de posar fre al canvi climàtic.
ODS03 - Salut i Benestar3.9 Per a 2030, reduir substancialment el nombre de morts i malalties causats per productes químics perillosos i la pol·lució de l’aire, l’aigua i el sòl.
Gràcies a les baixes emissions de les nostres calderes aconseguides pel control continu de la combustió per la sonda lambda i el filtre electrostàtic de partícules sòlides en les calderes de més de 70kW.

ODS07 - Energia neta i assequible7.1 Per a 2030, garantir l’accés universal a serveis d’energia assequibles, confiables i moderns.
7.2 Per a 2030, augmentar substancialment el percentatge d’energia renovable en el conjunt de fonts d’energia.
7.3 Per a 2030, duplicar la taxa mundial de millora de l’eficiència energètica.
Gràcies a la implantació de les nostres bombes de calor per aerotèrmia, panells solars tèrmics i calderes de biomassa en les llars, empreses i administracions.

ODS09 - Indústria, Innovació i Infrastructures9.2 Promoure una industrialització inclusiva i sostenible i, a tot tardar el 2030, augmentar de manera significativa la contribució de la indústria a l’ocupació i al producte interior brut, d’acord amb les circumstàncies nacionals, i duplicar aquesta contribució als països menys avançats.
9.4 Per a 2030, modernitzar les infraestructures i reconvertir les indústries perquè siguin sostenibles, usant els recursos amb més eficàcia i promovent l’adopció de tecnologies i processos industrials nets i racionals ambiental­ment, i aconseguint que tots els països adoptin mesures d’acord amb les capacitats respectives.
Gràcies a la implantació en les empreses dels nostres sistemes, com per exemple les calderes de biomassa que consumeixen com a combustible un producte local que ajuda a desenvolupar l’economia km0.

ODS11 - Ciutats i comunitats sostenibles11.6 Per a 2030, reduir l’impacte ambiental negatiu per capita de les ciutats, amb especial atenció a la qualitat de l’aire, així com a la gestió dels residus municipals i d’altre tipus.
11.a Donar suport als vincles econòmics, socials i ambientals positius entre les zones urbanes, periurbanes i rurals enfortint la planificació del desenvolupament nacional i regional.
Gràcies a la implantació dels nostres sistemes que redueixen les emissions en zones urbanes, millorant d’aquesta manera la qualitat de l’aire; i promovent l’ús de la biomassa, el que provoca una millor gestió de les masses forestals, evitant d’aquesta forma el risc d’incendi.

ODS12 - Consum i Producció Responsables12.2 Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals.
12.4 Per a 2020, aconseguir la gestió ecològicament racional dels productes químics i de tots els residus al llarg del seu cicle de vida, de conformitat amb els marcs internacionals convinguts, i reduir-ne de manera significativa l’alliberament a l’atmosfera, a l’aigua i al sòl a fi de minimitzar-ne els efectes adversos sobre la salut humana i el medi ambient.
12.5 Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.22
12.7 Promoure pràctiques de contractació pública que siguin sostenibles, de conformitat amb les polítiques i prioritats nacionals.
Gràcies a l’alta eficiència dels nostres sistemes que optimitzen la generació d’energia consumint el mínim possible de combustibles i generant el mínim possible de residus. Especialment aquells que s’emeten a l’atmosfera a través dels gasos de combustió.

ODS13 - Acció Climàtica13.1 Enfortir la resiliència i la capacitat d’adaptació als riscos relacionats amb el clima i els desastres naturals a tots els països.
Gràcies al consum de biomassa i la conseqüent millora de la gestió de la massa forestal per a poder produir-la. Minimitzant d’aquesta manera el risc d’incendi.ODS15 - Vida Terrestre15.2 Per a 2020, promoure la gestió sostenible de tots els tipus de boscos, posar fi a la desforestació, recuperar els boscos degradats i incrementar substancialment la repoblació forestal i la reforestació a escala mundial.
Com en el punt anterior, gràcies al consum de biomassa i la conseqüent millora de la gestió de la massa forestal per a poder produir-la. Minimitzant d’aquesta manera el risc d’incendi.

Si tu i/o la teva empresa també estàs compromès amb aquests objectius i hi vols contribuir de manera activa, estarem encantats de trobar-nos i explorar de quina manera et podem ajudar.

¿Estás pensando en comprar una nueva caldera de Biomasa?

La caldera combinada de biomasa más compacta del mercadoCaldera biomasa combinada

Mi recomendación es que, independientemente de que marca acabéis comprando, compréis una máquina altamente eficiente, respetuosa con el medio ambiente y con los automatismos necesarios para garantizar diferentes cosas:

  • que la eficiencia se mantenga a lo largo del tiempo
  • que no seáis esclavos de la caldera sinó que la caldera esté a vuestro servicio

Las calderas SOLARFOCUS disponen de diferentes peculiaridades que ayudan a la consecución de estos objetivos.
En primer lugar queman todos los combustibles con llama invertida. Esto quiere decir que tanto la leña, como el pellet, se queman por gasificación. Este hecho nos permite conseguir diferentes objetivos. El primero es que disponemos de la caldera combinada más compacta del mercado ya que tanto la leña como el pellet se cargan en la misma cámara, se queman en la misma parrilla y cámara de combustión. Cualquier otra marca necesita disponer de dos calderas en una. Una para quemar la leña y otra para quemar el pellet con llama convencional. El segundo es que si de la parrilla cae algún inquemado a la cámara de combustión, la llama le pasará por encima y lo acabará quemando del todo reduciendo de esta forma la cantidad de ceniza. El tercero es que obtenemos temperaturas en la punta de la llama de hasta 1200º C lo que nos permite obtener unas altas eficiencias gracias al aprovechamiento de ese calor latente en los gases de combustión que se transmiten al agua de calefacción a través de los intercambiadores turbuladores.
En segundo lugar disponen de sonda lambda que controla el oxígeno residual de la combustión, asegurando de esta manera que la combustión se realiza en la proporción óptima entre combustible y oxígeno y que por lo tanto por la chimenea sólo sale CO2 + agua en forma de vapor. No estamos emitiendo CO (monóxido de carbono) tan contaminante. Consecuentemente estamos aprovechando absolutamente toda la energía que nos ofrece la madera sin quedar nada por quemar.
Pero esto no seria suficiente si emitiéramos los gases de combustión a una temperatura excesiva. Los turbuladores se encargan de garantizar que los humos salen como máximo a 160º C y que por lo tanto toda la energía que hemos conseguido optimizando la combustión la trasladamos de forma eficaz al agua de la calefacción y no “calentamos el mundo” a través de la chimenea. Nuestro sistema de limpieza automática de los turbuladores es sencillo y fácil de mantener a diferencia de otros sistemas compuestos por muelles colgando de árboles de levas o sinfines que no acaban limpiando TODA la superficie del paso de humos.
Si buscas una caldera combinada leña y pellet básica. efectivamente, tenemos el modelo que necesitáis. Se trata de la caldera de leña TherminatorII combi que dispone de un depósito de carga manual de pellets de 110l colocado en el lado izquierdo de la caldera. Si necesitas una solución más completa no dudes en ponerte en contacto con nosotros, te explicaremos todas las posibilidades.
Para finalizar, y rompiendo una lanza en pro de la sostenibilidad, vuestra mejor contribución a la misma radica en obtener la máxima eficiencia de la combustión de la madera. De nada sirve trabajar mucho y ser esclavo de una caldera si ésta emite humos demasiado calientes, o genera muchas cenizas o no quema en perfectas condiciones y emite gases contaminantes.

Salud!